Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

6. Chrześcijanin i chrzest

1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2)

2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2)

3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia w Filippi? (s.2)

4. Co miało miejsce zaraz po przyjęciu przez strażnika i jego rodzinę Chrystusa jako Zbawiciela? (s.2)

5. Mając na uwadze chrzest biblijny, do czego odnosi się „obmycie”? (s.2)

6. Dzięki czemu dokonuje się obmycie win? (s.2)

7. W czyim imieniu ochrzczeni są wierzący? (s.2)

8. Gdy wierzący zostaje ochrzczony w Chrystusie, jak jeszcze inaczej wyrażona jest zmiana jego życia? (s.3)

9. Jakie doświadczenie ochrzczonych wierzących dokonuje się w tym obrządku? (s.3)

10. Jak Biblia opisuje to doświadczenie? (s.3)

11. Jak dalece wyraża się nasza jedność z Chrystusem w Jego doświadczeniu śmierci i zmartwychwstania? (s.3)

12. Co jest następstwem tej jedności z Chrystusem? (s.3)

13. W jakim dziele Boga uwidoczniona jest wiara, wyrażona w akcie chrztu? (s.3)

14. Jaki przykład z początków swojej działalności pokazał Jezus swoim naśladowcom? (s.4)

15. Jakie doświadczenie związane było bezpośrednio z chrztem Jezusa Chrystusa? (s.4)

16. Jaką obietnicę otrzymują ci, którzy pokutują i zostają ochrzczeni? (s.4)

17. Jakiej rady udzielił apostoł Piotr odnośnie do wierzących pogan? (s.4)

18. Jakie doświadczenie z życia Filipa przytacza autor Dziejów Apostolskich? (s.4)

19. W jaki sposób mieszkańcy Samarii publicznie wyrażali swoją wiarę słuchając Filipa? (s.5)

20. Jak doskonała jest jedność, której doświadczają wierzący ochrzczeni w Chrystusa? (s.5)

21. W czym powinno wyrażać się życie wierzącego, który zjednoczył się z Chrystusem? (s.5)

Podsumowanie (s.6)

1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii?

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” — Mk 16,15.16

2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła?

„A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” — Dz 2,38

3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia w Filippi?

„A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom” — Dz 16,31

4. Co miało miejsce zaraz po przyjęciu przez strażnika i jego rodzinę Chrystusa jako Zbawiciela?

„Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy” — w. 33

5. Mając na uwadze chrzest biblijny, do czego odnosi się „obmycie”?

„A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić o obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego” — Dz 22,16 (patrz: Tt 3,5; 1P 3,21

6. Dzięki czemu dokonuje się obmycie win?

„I od Jezusa Chrystusa, który [...] nas umiłował, i omył nas z grzechów naszych krwią swoją” — Ap 1,5 (BG)

7. W czyim imieniu ochrzczeni są wierzący?

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” — Mt 28,19

8. Gdy wierzący zostaje ochrzczony w Chrystusie, jak jeszcze inaczej wyrażona jest zmiana jego życia?

„Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” — Ga 3,27

9. Jakie doświadczenie ochrzczonych wierzących dokonuje się w tym obrządku?

„Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?” — Rz 6,3
Uwaga: Chrzest jest ewangelicznym obrządkiem wyrażającym śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa. Poprzez chrzest wierzący wyraża przed świadkami widzialnymi i niewidzialnymi, że umiera w Chrystusie, z Nim jest pochowany i w Nim powstaje, aby prowadzić nowe życie. Zgodnie z Pismem Świętym istnieje tylko jeden sposób wyrażania faktów tego doświadczenia, a mianowicie przez zanurzenie w wodzie — sposób według przykładu samego Jezusa i wczesnego Kościoła apostolskiego.

10. Jak Biblia opisuje to doświadczenie?

„Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili” — w. 4

11. Jak dalece wyraża się nasza jedność z Chrystusem w Jego doświadczeniu śmierci i zmartwychwstania?

„Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania” — w. 5

12. Co jest następstwem tej jedności z Chrystusem?

„Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy” — w. 8

13. W jakim dziele Boga uwidoczniona jest wiara, wyrażona w akcie chrztu?

„Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych” — Kol 2,12

14. Jaki przykład z początków swojej działalności pokazał Jezus swoim naśladowcom?

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego” — Mt 3,13

15. Jakie doświadczenie związane było bezpośrednio z chrztem Jezusa Chrystusa?

„A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” — w. 16.17

16. Jaką obietnicę otrzymują ci, którzy pokutują i zostają ochrzczeni?

„A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” — Dz 2,38

17. Jakiej rady udzielił apostoł Piotr odnośnie do wierzących pogan?

„Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni” — Dz 10,47.48

18. Jakie doświadczenie z życia Filipa przytacza autor Dziejów Apostolskich?

„W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: \'oto woda — powiedział dworzanin — cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?\' i kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go” — Dz 8,36-38 (BT)

19. W jaki sposób mieszkańcy Samarii publicznie wyrażali swoją wiarę słuchając Filipa?

„Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty” — w. 12

20. Jak doskonała jest jedność, której doświadczają wierzący ochrzczeni w Chrystusa?

„Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus: Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem” — 1Kor 12,12.13

21. W czym powinno wyrażać się życie wierzącego, który zjednoczył się z Chrystusem?

„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej” — Kol 3,1

Podsumowanie

Chrystus ustanowił chrzest znakiem wejścia do Swego duchowego królestwa. Sama ceremonia jest wysoce uroczystym udokumentowaniem wyrzeczenia się świata. Kto został ochrzczony w potrójnym imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, już na samym początku swego życia chrześcijańskiego publicznie oświadcza, że wyrzekł się służby szatanowi i stał się członkiem rodziny królewskiej, dzieckiem Króla Niebieskiego. Wobec ochrzczonego spełniła się obietnica: „I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący” 2Kor 6,17.18.

Śluby, jakie składamy przy chrzcie, obejmują wiele rzeczy. Zostaliśmy w nim pogrzebani na podobieństwo śmierci Chrystusa i powstaliśmy na podobieństwo Jego zmartwychwstania. Mamy prowadzić nowe życie. Nasze życie ma być związane z Chrystusem. Odtąd wierzący ma pamiętać, że został poświęcony Bogu, Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Wszelkie rozważania i sprawy światowe muszą zejść na dalszy plan wobec tego nowego związku. Nowonarodzony ma poddać się Bogu we wszystkim, czym jest i co posiada, wykorzystując wszystkie swe dary dla chwały imienia Jego.

* * *
opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White