Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

3. Dlaczego Bóg nas kocha?

1. Jak Pismo Święte określa Boga? (s.2)

2. W jaki sposób Bóg wyraził swoją miłość wobec świata? (s.2)

3. W czym nieskończona miłość Boga została wyrażona? (s.2)

4. W czym Bóg ma swoje upodobanie? (s.2)

5. W jaki sposób wyraża się nieustające miłosierdzie nieba wobec ludzi? (s.2)

6. Czego możemy ufnie się spodziewać po miłości Bożej? (s.2)

7. Jaki jest cel miłości Bożej? (s.2)

8. Jak poznać, że jesteśmy dziećmi Boga? (s.3)

9. W jaki sposób miłość Boża dociera do wierzącego? (s.4)

10. Jak reaguje człowiek, który docenia miłość Bożą? (s.4)

11. Skoro Bóg nas kocha, jaki powinien być nasz stosunek do drugiego człowieka? (s.4)

12. Jakim wymiarem miłości powinniśmy służyć sobie nawzajem? (s.4)

13. Na czym opiera się Boże działanie na rzecz wolności człowieka? (s.4)

14. Czym może okazać się miłość Boża wobec Jego dzieci? (s.4)

15. W jaki inny sposób wyraża się miłość Boża? (s.4)

16. W jakich słowach sam Bóg wyraził się o Swojej miłości? (s.4)

17. Czy istnieje coś, co może odłączyć wierzącego od Bożej miłości? (s.4)

18. Kto będzie przedmiotem wiecznego uwielbienia świętych? (s.4)

Podsumowanie (s.5)

1. Jak Pismo Święte określa Boga?

„Bóg jest miłością” — 1J 1,14

2. W jaki sposób Bóg wyraził swoją miłość wobec świata?

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” — J 3,16

3. W czym nieskończona miłość Boga została wyrażona?

„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli” — 1J 4,9

4. W czym Bóg ma swoje upodobanie?

„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu” — Mi 7,18

5. W jaki sposób wyraża się nieustające miłosierdzie nieba wobec ludzi?

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja” — Lm 3,22.23

6. Czego możemy ufnie się spodziewać po miłości Bożej?

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” — Rz 8,32

7. Jaki jest cel miłości Bożej?

„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał” — 1J 3,1

8. Jak poznać, że jesteśmy dziećmi Boga?

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” — Rz 8,14-16

9. W jaki sposób miłość Boża dociera do wierzącego?

„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” — Rz 5,5

10. Jak reaguje człowiek, który docenia miłość Bożą?

„Sprawiedliwość twoja — jak góry Boże, prawo twoje — jak głębina niezmierna! Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich” — Ps 36,7.8

11. Skoro Bóg nas kocha, jaki powinien być nasz stosunek do drugiego człowieka?

„Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować” — 1J 4,11

12. Jakim wymiarem miłości powinniśmy służyć sobie nawzajem?

„Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać za braci” — 1J 3,16

13. Na czym opiera się Boże działanie na rzecz wolności człowieka?

„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem — łaską zbawieni jesteście — i wraz z nimi posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” — Ef 2,4-6 (patrz: Tt 3,5.6)

14. Czym może okazać się miłość Boża, wobec Jego dzieci?

„Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał wysłuchać Bileama i zamienił ci Pan, Bóg twój, przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował cię Pan, Bóg twój” — Pwt 23,6

15. W jaki inny sposób wyraża się miłość Boża?

„Bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje” — Hbr 12,6

16. W jakich słowach sam Bóg wyraził się o Swojej miłości?

„Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” — Jr 31,3

17. Czy istnieje coś, co może odłączyć wierzącego od miłości Bożej?

„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” — Rz 8,38.39

18. Kto będzie przedmiotem wiecznego uwielbienia świętych?

„Jemu, który miłuje nas i który wyzwoli nas z grzechów naszych, [...] niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen” — Ap 1,5.6

Podsumowanie

Cena odkupienia, owa nieskończona wielka ofiara Ojca Niebieskiego przejawiona w oddaniu Syna na śmierć za nas, powinna pobudzić nas do zastanowienia się nad tym, kim możemy się stać dzięki Chrystusowi. Grzech sprawił, że ludzie stali się niewolnikami szatana, lecz przez wiarę w pojednawczą ofiarę Chrystusa synowie Adama mogą stać się na nowo synami Bożymi. Przyjęciem ludzkiej natury Chrystus wywyższa całą ludzkość. Poprzez zespolenie się z Chrystusem ci upadli ludzie stają się godnymi nazwy „dzieci Bożych”.

Miłość ta nie ma sobie równej. Możemy stać się dziećmi Króla Niebieskiego! Jakaż to cudowna obietnica, temat do najgłębszych rozmyślań. Zastanówmy się nad tym.

* * *
opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White