Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

4. Zbawiony zostałeś tylko dzięki Chrystusowi

1. Jaki był cel przyjścia Chrystusa na świat? (s.2)

2. Dlaczego miał On otrzymać imię Jezus? (s.2)

3. Czy istnieje inna droga do zbawienia? (s.2)

4. Czym stał się Chrystus dla nas i z jakiej przyczyny? (s.2)

5. Jak dalece powinniśmy polegać na Chrystusie, aby uzyskać zbawienie? (s.2)

6. Jakie trzy atrybuty odnajdujemy w Chrystusie? (s.2)

7. W jaki sposób Chrystus wykazał na podstawie Słowa Bożego, że obiecany Zbawiciel świata musi być zarazem Bogiem i człowiekiem? (s.3)

8. Jakie dwa fakty świadczą o jedności bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie? (s.3)

9. Jak zupełne jest zbawienie w Chrystusie? (s.3)

10. Jaka powinna być nasza reakcja wobec takiego Zbawiciela? (s.3)

Podsumowanie (s.4)

1. Jaki był cel przyjścia Chrystusa na świat?

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem największy” — 1Tm 1,15

2. Dlaczego miał On otrzymać imię Jezus?

„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” — Mt 1,21

3. Czy istnieje inna droga do zbawienia?

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” — Dz 4,12

4. Czym stał się Chrystus dla nas i z jakiej przyczyny?

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” — 2Kor 5,21

5. Jak dalece powinniśmy polegać na Chrystusie, aby uzyskać zbawienie?

„[...] beze mnie nic uczynić nie możecie” — J 15,5

6. Jakie trzy atrybuty odnajdujemy w Chrystusie?

Bóstwo: „Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego” — Hbr 1,8

Człowieczeństwo: „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi” — Ga 4,4

Bezgrzeszność: „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego” — 1P 2,22

7. W jaki sposób Chrystus wykazał na podstawie Słowa Bożego, że obiecany Zbawiciel świata musi być zarazem Bogiem i człowiekiem?

„A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go panem, jakże może być synem jego?” — Mt 22,41-45

Uwaga: Słusznie określił ktoś tę ważną prawdę o jedności elementu ludzkiego i boskiego w Chrystusie stwierdzając: „Boskość potrzebowała człowieczeństwa tak, aby to człowieczeństwo znalazło sposób na komunikowanie się Boga z człowiekiem. Człowiek potrzebuje mocy, która jest ponad nim i poza nim, aby przywrócony został obraz Boga w człowieku. Zanim człowiek przemieni się z grzechu w świętość musi w nim zacząć działać moc życia — nowe życie z wysokości — silniejsza od niego. Taką mocą jest Chrystus”.

8. Jakie dwa fakty świadczą o jedności bóstwa o człowieczeństwa w Chrystusie?

„O Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym” — Rz 1,3.4

9. Jak zupełne jest zbawienie w Chrystusie?

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawić za nimi” — Hbr 7,25

10. Jaka powinna być nasza reakcja wobec takiego Zbawiciela?

„Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego” — 2Kor 9,15

Podsumowanie

Wielu ludzi myśli, że sami muszą dokonać części dzieła swego zbawienia. Zaufali, co prawda, Jezusowi w kwestii odpuszczenia grzechów, lecz pragną żyć sprawiedliwie jedynie dzięki własnym wysiłkom. Podobne wysiłki chybiają celu. Jezus mówi: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”. Wszystko zależy od Niego. Jest On nie tylko początkiem, ale i dokończeniem, pierwszym i ostatnim — wszystkim.

* * *
opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White