Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Prawdziwy Kościół

Ap 14,6.12 Poselstwo prawdziwego Kościoła Bożego w ostatniej godzinie historii ziemi.

Ap 14,6a Prawdziwy Kościół Boży głosi ewangelię (zob. Ef 2,8; 1J 1,7; J 1,12).

Ap 14,6b Prawdziwy Kościół Boży posiada światowy zasięg, jest Kościołem międzynarodowym i jest ruchem misyjnym (Mt 28,19.20; Mk 16,15).

Ap 14,7a Prawdziwy Kościół Boży wzywa mężczyzn i kobiety, aby w swoim życiu oddawali chwałę Bogu (zob. 1Kor 6,19.20; 1,31).

Ap 14,7 (cz. środkowa) Prawdziwy Kościół Boży głosi: „nadeszła godzina sądu jego” (zob. Mt 12,33.37; Dz 24,25; Dn 7,9-14).

Ap 14,7b Prawdziwy Kościół Boży wzywa całą ludzkość do oddania czci Stworzycielowi.

Ap 4,11 Podstawą oddawania Bogu chwały jest fakt stworzenia nas.

Wj 20,8-11 Symbolem dzieła stworzenia jest sabat.

Rdz 2,1-3 Prawdziwy Kościół Boży prowadzi nas ponownie do „edenicznego” (rajskiego) życia oraz do przestrzegania Bożych przykazań.

Ap 14,12 Prawdziwy Kościół Boży prowadzi mężczyzn ikobiety do wiary w Jezusa i do posłuszeństwa Jego prawu.

Ap 14,8 Prawdziwy Kościół Boży ostrzega przed fałszywymi doktrynami i błędami duchowego Babilonu.

Ap 14,9-11 Prawdziwy Kościół Boży uczy prawdy o śmierci (zob. J 11,11-14; Koh 9,5; Ps 146,3.4).

J 10,16 Jezus, prawdziwy Pasterz, wzywa mężczyzn i kobiety do tego, aby naśladowali Go i stali się częścią Jego prawdziwego ruchu.

Ap 22,17 „A Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź!”. Przez swojego mocnego i potężnego w każdym przejawie Ducha, oraz przez swój skoncentrowany na Chrystusie, głoszący prawdę Kościół, Jezus zwraca się do nas, abyśmy się stali częścią Jego ludu.