Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Prawo Boże

Ps 111,7.8 Przykazania Boże są niebiańskim wiecznym kodem postępowania, który będzie trwał na wieki.

Rz 3,20 Prawo Boże pozwala nam dostrzec nasze winy i pociąga nas do Jezusa.

Ps 19,8 Prawo Boże jest środkiem prowadzącym nas do nawrócenia.

Ps 19,12 Wielka jest nagroda dla tych, którzy przestrzegają Jego przykazań.

Rz 6,14 Nie jesteśmy „pod zakonem” jako środkiem zbawienia. Zbawienie jest całkowicie i zawsze z łaski Ef 2,8.

Rz 6,15 Chociaż nie jesteśmy pod zakonem, to nie oznacza, że możemy łamać prawo Boże.

1J 3,4 Grzech jest zdefiniowany jako łamanie Bożego prawa.

Iz 59,1.2 Grzech, czyli złamanie Bożego prawa, prowadzi do odłączenia od Boga i do wiecznej śmierci Rz 6,23.

Rz 3,28-31 Kiedy jesteśmy zbawieni przez wiarę, mamy pragnienie, aby zachowywać prawo Boże Hbr 1,7; J 8,29.

J 14,15 Miłość zawsze prowadzi do posłuszeństwa. Jezus powiedział: „Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”.

1J 2,4.5 Ten, kto nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma.

Hbr 8,10 W nowym przymierzu Jezus zapisuje swoje prawo w naszych sercach.

Ps 40,9 On umieszcza w naszych sercach pragnienie pełnienia Jego woli.

Ap 14,12 Lud Boży żyjący w ostatnich czasach zachowuje Jego przykazania i wiarę Jezusa.

Ap 12,17 Jego „resztka”, podobnie jak wierni przez wszystkie wieki, zachowuje Jego prawo.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA DOTYCZĄCE PRAWA BOŻEGO:

Czy Jezus nie przyszedł, aby usunąć dziesięć przykazań i ustanowić nowe przykazanie miłości? Co można powiedzieć o Mt 22,37-40: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (...) Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”? Czy miłość do Boga i naszych bliźnich nie jest wszystkim tym, czego Jezus od nas oczekuje? To są nowe przykazania.

Może zaskoczyć cię fakt, że Jezus podsumował prawo tak samo, jak zostało to zrobione w Starym Testamencie. Pwt 6,5 stwierdza: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego”. Kpł 19,18 dodaje: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Bóg Starego Testamentu to Bóg wiecznej miłości Jr 31,3. W Mt 22,4 Jezus stwierdził: „Na tych dwóch przykazaniach [miłości do Boga i miłości do bliźniego] opiera się cały zakon i prorocy”. W pierwszych czterech przykazaniach jest mowa o tym, w jaki sposób istoty ludzkie w praktyczny sposób pokazują miłość do swojego Boga. Ostatnie sześć przykazań ukazuje ich miłość do bliźniego. Jezus nie przyszedł, aby unicestwić prawo, lecz by je wypełnić (patrz Mt 5,17). Pokazał, jak należy w pełni miłości przestrzegać prawa. Podniósł znaczenie prawa Iz 42,21. Jezus pokazał, jak miłość wypełnia prawo Rz 13,1. Jezus dodał: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” J 14,15.

Czy Paweł nie nauczał, że chrześcijanie są zbawieni przez wiarę, a nie przez zachowywanie prawa?

Paweł naucza, że chrześcijanie nie są zbawieni przez wiarę, ale z łaski przez wiarę. Wiara jest ręką, którą odbieramy zbawienie ofiarowane nam za darmo przez Jezusa. Wiara nie prowadzi do nieposłuszeństwa, ale do posłuszeństwa. Paweł stwierdza bardzo konkretnie: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” Rz 3,31. W Rz 6,1.14.15 dodaje: „Czy mamy pozostać w grzechu [łamać prawo], aby łaska obfitsza była? Przenigdy!”

Czy prawdą jest, że w Starym Testamencie ludzie byli zbawieni przez zachowywanie prawa, a w Nowym Testamencie zbawienie jest z łaski?

Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie zbawienie jest z łaski przez wiarę. Bóg nie stosuje dwóch metod zbawienia. Tt 2,11 potwierdza to: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. W Starym Testamencie ludzi byli zbawieni przez Chrystusa, który miał przyjść. Każdy ofiarowany baranek wskazywał na przychodzącego Mesjasza Rdz 3,21; 22,9-13. W Nowym Testamencie ludzie są zbawieni przez Chrystusa, który przyszedł. W pierwszym przypadku wiara spoglądała „do przodu” w kierunku krzyża, w drugim „wstecz” na krzyż. Jezus jest jedynym środkiem zbawienia Dz 4,12.

Skoro jesteśmy w nowym przymierzu, czy rzeczywiście konieczne jest przestrzeganie Bożego prawa?

Nowe przymierze jest faktycznie starsze niż stare przymierze. Zostało dane przez samego Boga w ogrodzie Eden, kiedy obiecał, że Mesjasz przyjdzie, aby pozbawić szatana jego śmiertelnej władzy nad rodzajem ludzkim. Nowe przymierze zawiera obietnicę odkupienia z grzechu przez Jezusa Chrystusa. On nas zbawia! On zapisał zasady prawa w naszych sercach. Miłość staje się motywacją do posłuszeństwa. Mamy nową moc w życiu Hbr 8,1; Ez 36,26; Ps 4,9. W starym przymierzu Izrael obiecał zachowywać Boże przykazania w oparciu o swoje własne siły. Izraelici stwierdzili: „wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni” Wj 19,8; 24,3.7. Wszystkie wysiłki powierzchownego spełnienia Bożego prawa prowadzą do frustrującej porażki. Prawo, którego nie możemy wypełnić na podstawie naszych wysiłków potępia nas Rz 3,23; 6,23. W nowym przymierzu należymy do nowego Mistrza — Jezusa Chrystusa. Posiadamy nowe serce i nową pozycję przed Bogiem J 1,12; 2Kor 5,17; Rz 8,1.