Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Unicestwienie bezbożnych

Jr 31,3 Miłość jest istotą Bożego charakteru.

2P 3,9 Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął.

Hbr 12,29 Bóg jest ogniem trawiącym w stosunku do grzechu, bez względu na to, gdzie on występuje.

Ml 3,19-21 Grzesznicy będą ostatecznie spaleni lub zamienieni w proch.

Ps 37,10 Bezbożnych nie będzie.

Ps 37,20 Bezbożni wyginą i pójdą z dymem.

Ps 37,36 Bezbożnych nie będzie można znaleźć.

Mt 25,46 Kara będzie wieczna. Zauważ, że w tekście nie jest powiedziane, że będzie wieczne karanie. Jest to jednorazowa kara, której skutek posiada wieczny wymiar.

Jud 7 Sodoma i Gomora są przykładami wiecznej kary i wiecznego ognia. Miasta te leżą obecnie w ruinie na dnie Morza Martwego (hipoteza).

2P 2,6 Miasta Sodoma i Gomora są obrócone w popiół.

Mt 3,10-12 Ogień nie może być ugaszony ani stłumiony, aż zakończy swoje dzieło całkowitego zniszczenia grzechu we wszechświecie.

Jr 17,19-27 Jerozolima została zniszczona przez nieugaszony ogień, którego ludzkie ręce nie mogły stłumić. Zakończył dzieło całkowitego zniszczenia Jerozolimy, ale Jerozolima nie płonie dzisiaj.

Ap 20,10 Bezbożni zostaną unicestwieni na zawsze. Na wieki nie zawsze oznacza nie kończącą się egzystencję. Dosłownie przetłumaczone znaczy: „aż do końca wieku”.

Wj 21,6 (BG) Niewolnik powinien służyć swojemu Panu na wieki, lub inaczej mówiąc tak długo jak żyje.

1Sm 1,22.28 Anna ofiarowała Samuela Panu na zawsze, albo tak długo, jak długo będzie on żył.

2P 2,4 Źli aniołowie wraz ze wszystkimi bezbożnymi są zachowani na sąd. Piekło teraz nie płonie.

Ap 20,9 Ogień zstąpi od Boga z nieba i pochłonie bezbożnych. Zostaną oni całkowicie zniszczeni.

Ez 28,17.18 Szatan zostanie całkowicie spalony.

Iz 47,14 Ogień będzie płonąć samoistnie, bez węgla.

Ab 16 Bezbożnych nie będzie.

2P 3,12.13 Stary świat zostanie unicestwiony, a Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA DOTYCZĄCE UNICESTWIENIA BEZBOŻNYCH:

Czy piekło jest obecnie płonącym ogniskiem w centrum ziemi?

Według Biblii, ostateczne zniszczenie bezbożnych nastąpi w czasie końca. Bezbożni są zachowani na sąd 2P 2,4. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym grzech, gdziekolwiek jest on znaleziony Hbr 12,29. W czasie końca ogień piekielny pochodzić będzie z nieba, a nie z jakiegoś gorącego miejsca na ziemi Ap 20,9. Grzesznicy zostaną całkowicie unicestwieni. Zostaną wytraceni z ziemi (zob. Prz 2,22; Ps 37,9.10.20.34.38). Zostaną zamienieni w popiół Ml 3,19-21. To końcowe zniszczenie nastąpi po milenium, czyli 1000 lat (Ap 20,5), w czasie zmartwychwstania potępionych J 5,28.29.

Co należy powiedzieć o tekstach, według których bezbożni będą się palić na wieki (np. Ap 20,10)?

Słowo „na wieki” może być w tekście biblijnym przetłumaczone dosłownie „aż do końca wieku”, albo tak długo, jak będzie żył. Bezbożni są strawieni, spaleni, zamienieni w popiół Ml 3,19-21. Wiek grzechu i śmierci się skończył. Bóg wprowadza w nowy wiek (zob. Ap 21,1-4). Bóg tworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie nie ma już płaczu, śmierci, choroby i bólu. W Starym Testamencie niewolnik służył swojemu panu na wieki Wj 21,6 (BG). Anna przyprowadziła swojego syna Samuela do świątyni na zawsze 1Sm 1,22. W obu przypadkach dotyczy to okresu długości ich życia. W 1Sm 1,28 wyraźnie stwierdzono, że „po wszystkie dni życia będzie oddany Panu”. Jonasz używa nawet wyrażenia „na wieki”, aby opisać swoje doświadczenie w brzuchu wielkiej ryby (zob. Jon 2,7 (BG)). „Na wieki” dotyczyło określonego, a nie nieokreślonego czasu. Trwało to tak długo, jak długo określił to Pan, aż do końca wieku, albo tak długo, jak długo Jonasz mógł żyć w takim środowisku. Kara dla bezbożnych będzie wieczna Mt 25,46. Zostaną strawieni. Spaleni na popiół, zostaną unicestwieni na wieki. Nie jest to wieczne „karanie” lub ciągły stan tortur. Koncepcja wiecznie płonącego piekła uczyniłaby z Boga kosmiczne monstrum, które cieszy się z unicestwiania swoich stworzeń. Kochający Bóg musi usunąć grzech ze Wszechświata, albo grzech zniszczy nie tylko naszą planetę. Podobnie chirurg w czasie operacji raka musi wyciąć chore ciało, mimo że jest to bolesne.

Jaki jest sens wyrażenia „wieczny ogień”?

Sodoma i Gomora, dwa starożytne miasta przepełnione grzechem zostały strawione przez ogień z nieba. Biblia stwierdza, że były one spalone wiecznym ogniem Jdt 7. Wspomniane miasta nie płoną dzisiaj. Jedno i drugie hipotetycznie leży w ruinie na dnie Morza Martwego. Według 2P 2,6 zostały zamienione w popiół. Wieczny ogień to ten, którego skutki są wieczne, który całkowicie unicestwia na wieki.

Czy w Biblii nie jest powiedziane o ogniu, którego nie można ugasić? (patrz Mk 9,43.48)?

Ogień, który nie może być ugaszony jest tym, którego nie potrafią ugasić ludzkie dłonie. Trawi on wszystko całkowicie. Na skutek nieposłuszeństwa Żydów Jerozolima został zniszczona przez Tytusa w 70 r. n.e. Miasto zostało zniszczone ogniem nieugaszonym. W Jr 17,27 można przeczytać proroctwo dotyczące tego zniszczenia: „ogień (...) pochłonie pałace Jeruzalem, i nie zgaśnie”. Jerozolima nie płonie jednak dzisiaj. Ogień zakończył swoją pracę.