Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Biblia i fakty

2P 1,21 Święci ludzie Boży przemawiali natchnieni Duchem Świętym.

2Tm 3,16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga.

Ps 119,160 Całe Słowo Boże jest prawdą.

Ps 12,7.8 Bóg zachował swoje Słowo przez wieki.

Mt 24,35 Słowo Boże jest wieczne.

Rz 15,4 Jednym z celów Bożego Słowa jest przekazywanie nadziei.

2Tm 3,15 Słowo Boże obdarza nas mądrością ku zbawieniu.

J 5,39 Pisma objawiają Jezusa jako Zbawiciela.

2Tm 2,15 Kiedy studiujemy Słowo Boże, musimy je też należycie wykładać.

J 16,13 Jezus posłał Ducha Świętego, aby wprowadził nas we wszelką prawdę.

1Kor 2,13 Kiedy otworzymy nasze serca na wpływ Ducha i będziemy rozważać duchowe rzeczy według duchowej miary, Bóg nas poprowadzi.

Iz 28,9.10 Odkryjemy prawdę, gdy dany tekst biblijny porównamy z innymi tekstami w Biblii.

J 17,17 Prawda znajduje się w Bożym Słowie.

J 7,17 Kiedy zbliżamy się do Słowa Bożego z otwartym umysłem, Bóg nas poprowadzi (zob. Ap 22,18-20).

FAKTY ODNOŚNIE BIBLII:

Biblia składa się z 66 ksiąg napisanych przez 44 autorów. Była pisana w ciągu ponad 1500 lat.

DOWODY NATCHNIENIA BIBLII OBEJMUJĄ:

Proroctwo — zobacz proroctwa dotyczące: Babilonu Iz 13,19-22, Tyru Ez 26,3-5, Sydonu Ez 28,21-23, Cyrusa Iz 44,28; 45,1, Medo-Persji i Grecji Dn 8,20.21 oraz miejsca urodzin Jezusa Mi 5,1.

Archeologia — Kamień moabicki, odnaleziony w 1868 roku w Dibonie, Jordania, potwierdza ataki Moabitów na Izrael, które są opisane w 2Krl 1 i 3 rozdz.

Listy z Lachisz - odkryte w latach 1932-1938, około 38 km na północ od Berszeby — opis ataku Nebukadnezara na Jerozolimę w 586 r. p.n.e.

Zwoje znad Morza Martwego - zostały odkryte w 1948 r. Datuje się je na lata 150-170 p.n.e., zawierają całe księgi lub fragmenty ksiąg Starego Testamentu, oprócz Księgi Estery. Potwierdzają one dokładność Biblii.

Cylinder Cyrusa — opis zdobycia Babilonu przez Cyrusa oraz wyzwolenie przez niego żydowskich jeńców.

Kamień z Rozetty - odkryty w 1799 roku w Egipcie przez uczonych Napoleona, został zapisany w trzech językach — pismem hieroglificznym, demotycznym oraz po grecku. Przyczynił się do odkrycia tajemnicy hieroglifów. Zrozumienie hieroglifów pomogło potwierdzić autentyczność Biblii.

Wewnętrzna spójność — poświadczenia o biblijnym natchnieniu dotyczą także wewnętrznej spójności. W ponad trzech tysiącach miejsc mamy potwierdzenie, że Biblia jest natchniona 2P 1,21. Nie jest sprzeczna sama w sobie. Może być jedynie natchniona przez Boga albo jest oszustwem.

Dokładność — z całą pewnością byłoby niezrozumiałe, gdyby księga, która ukazuje swoją wielowiekową dokładność, była traktowana inaczej jak tylko jako natchniona przez Boga.

Ukazuje Chrystusa — największym dowodem natchnienia Biblii jest ukazanie Chrystusa oraz zmiany, jakie dokonują się w życiu tych, którzy ją studiują (zob. J 5,39; Dz 4,12; Mt 11,25-27).